Sơ đồ mặt bằng Ehome 5

mat-bang-ehome-5-block-a
Sơ đồng mặt bằng Ehome 5 Block A
mat-bang-ehome-5-block-b-lau-2-9
Sơ đồng mặt bằng Ehome 5 Block B tầng 2-9
mat-bang-ehom5-block-b
Sơ đồng mặt bằng Ehome 5 Block B tầng 1